Definitie

Milieuverantwoord en gezond bouwen betekent energie- en waterbesparend (ver)bouwen, daarbij gebruik makend van zo weinig mogelijk chemische en/of schadelijke materialen en stoffen in en rond het gebouw. En altijd rekening houdend met de draagkracht van de aarde en de gerechtvaardigde behoeftes van huidige en toekomstige generaties wereldwijd. Zo kiezen we voor optimaal gebruik van bij voorkeur lokale en onuitputtelijke natuurlijke grondstoffen.

We delen bio-ecologisch bouwen op in vier thema’s:

 • Ruimte: efficiënt ruimtegebruik; toepassing van het Ecopolis-model; verweving van functies; brownfieldontwikkeling en inbreiding; bij voorkeur wonen in stads- en dorpskernen; voldoende groen-, rust- en speelruimten in de bebouwde omgeving.
 • Energie: rationeel energiegebruik; goede isolatie en ventilatie; stimuleren van onuitputtelijke energiebronnen.
 • Materialen: levenscyclusanalyse van materialen; stimuleren van nagroeibare of onuitputtelijke grondstoffen; sluiten van stofkringlopen; natuurlijke materialen.
 • Water: rationeel watergebruik; gebruik van regenwater; waterbesparing; kleinschalige waterzuivering; infiltratie regenwater.

Maar wat betekent dit concreet?

En om dit verder concreet uit te werken splitsen we bio-ecologisch bouwen en wonen verder op in 3 delen:

De Trias Ecologica is een handleiding om ingrepen te plannen. De volgorde is hierbij cruciaal

 1. Beperk je vraag zo veel mogelijk
 2. Kies voor hernieuwbare, onuitputtelijke oplossingen
 3. Gebruik eindige bronnen zo efficiënt mogelijk

trias_ecologica

Materiaal
Gebouw
Omgeving

Bio-ecologisch bouwen,
in 10 concrete stappen

 1. Wonen in een stads-of dorpskern
 2. Verbouwen en hergebruiken
 3. Leg de juiste prioriteiten
 4. Oriëntatie, buffering en passieve zonne-energie
 5. Dik isoleren
 6. Ventileren
 7. Gebruik zonne-energie
 8. Bespaar op watergebruik
 9. Milieubewust materiaalgebruik
 10. Laat je leiden door professionals

Waarom bio-ecologisch bouwen?
Omwille van je gezondheid en het milieu en de toekomst.

De term ‘bio’ – ‘ecologisch’ staat voor: met zo weinig mogelijk schadelijke effecten op de kwaliteit van onze gezondheid (‘bio’) en van het milieu (‘ecologisch’). Dit is niet zomaar gekozen. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat we ongeveer 85% van de tijd binnenshuis doorbrengen. Vaak overschreden de gemeten waarden de normen voor een aantal ronduit gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen zoals benzeen, tolueen, formaldehyde… Het belang van een gezond binnenmilieu kan en mag dus niet onderschat worden.

En als je weet dat de bouwsector vandaag ongeveer 40% van al de grondstoffen opgebruikt, dan weet je dat ook milieu van tel is. Het wereldwijde materialentransport alleen al zorgt voor een aanzienlijk energieverbruik, met heel wat broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg. Bovendien leveren veel courante bouwmaterialen na hun gebruik chemisch afval op, dat zich opstapelt in ons milieu.

Ook duurzame ontwikkeling is belangrijk. Steeds vaker voeren we goedkope grondstoffen en bouwmaterialen aan van over heel de wereld. Als blijkt dat bijvoorbeeld leisteen of arduin uit Azië goedkoper is dan die uit eigen regio, dan is er iets mis. Het transport blijft te goedkoop in verhouding tot de negatieve milieu-impact, de ontginning gebeurt er te vaak in slechte arbeidsomstandigheden en/of de milieuregels zijn meestal te laks… Daarnaast zijn lokale materialen vaak beter geschikt voor plaatselijke bouwwijzen. Zowel hier als in het ‘Zuiden’.

Wil je meer meer weten over het gezondheidsaspect of het milieuaspect?

Milieu-impact
Gezondheidsimpact