Definitie

Milieuverantwoord en gezond bouwen betekent energie- en waterbesparend (ver)bouwen, daarbij gebruik makend van zo weinig mogelijk chemische en/of schadelijke materialen en stoffen in en rond het gebouw. En altijd rekening houdend met de draagkracht van de aarde en de gerechtvaardigde behoeftes van huidige en toekomstige generaties wereldwijd. Zo kiezen we voor optimaal gebruik van lokale en onuitputtelijke natuurlijke grondstoffen.

We delen milieuverantwoord en gezond bouwen op in vier thema’s:

  • Ruimte: efficiënt en kwalitatief ruimtegebruik; toepassing van het Ecopolis-model; verweving van functies in plaats van monofunctioneel ruimtegebruik; brownfieldontwikkeling en -inbreiding; bij voorkeur wonen in verdichte woon- en leefkernen; voldoende groen-, rust- en speelruimten in de gebouwde omgeving.
  • Energie: rationeel energiegebruik; goede isolatie en ventilatie in het gebouw; stimuleren van onuitputtelijke en hernieuwbare energiebronnen.
  • Materialen: levenscyclusanalyse van materialen; stimuleren van nagroeibare of onuitputtelijke grondstoffen; sluiten van materialenkringlopen; gebruik van natuurlijke materialen of producten op basis van gerecycleerde (natuurlijke) materialen of tweedehands bouwmaterialen.
  • Water: rationeel watergebruik; gebruik van regenwater; waterbesparing; kleinschalige waterzuivering; infiltratie van regenwater.

Maar wat betekent dit concreet?

En om dit verder concreet uit te werken splitsen we milieuverantwoord en gezond bouwen en wonen verder op in 3 delen:

De Trias Ecologica is een handleiding om ingrepen te plannen. De volgorde is hierbij cruciaal:

  1. Beperk je vraag zo veel mogelijk
  2. Kies voor hernieuwbare en/of onuitputtelijke oplossingen
  3. Gebruik eindige bronnen zo efficiënt mogelijk

trias_ecologica

Materiaal
Gebouw
Omgeving

Waarom milieuverantwoord en gezond bouwen?
Omwille van je gezondheid en het milieu en de toekomst.

VIBE promoot het gebruik van bouwmaterialen die een positieve impact hebben op het milieu, het klimaat en de menselijke gezondheid. Dit kwam niet zomaar uit de bus rollen. Onderzoek wijst namelijk uit dat we ongeveer 80 tot 85% van de tijd binnenshuis (althans binnen een gebouw) doorbrengen. Vaak overschreden de gemeten waarden de normen voor een aantal gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen zoals benzeen, tolueen, formaldehyde… Het belang van een gezond binnenmilieu kan en mag dus niet onderschat worden.

De bouwsector benut vandaag 50% van de ontgonnen grondstoffen en produceert één derde van het afval wereldwijd. Ook het transport van de materialen zorgt voor een aanzienlijk energiegebruik en -verbruik. Dit met heel wat broeikasgassen in de atmosfeer tot gevolg. Bovendien leveren de courante bouwmaterialen (beton, PUR-isolatie, lijmen…) na hun gebruik chemisch afval op dat zich opstapelt in het leefmilieu.

Ook duurzame ontwikkeling is belangrijk. Steeds vaker voeren we goedkope grondstoffen en bouwmaterialen aan van over heel de wereld. Als blijkt dat bijvoorbeeld leisteen of arduin uit Azië goedkoper is dan die uit eigen regio, dan is er iets mis. Het transport blijft te goedkoop in verhouding tot de negatieve milieu-impact, de ontginning gebeurt er te vaak in slechte arbeidsomstandigheden en/of de milieuregels zijn te laks… Daarnaast zijn lokale materialen vaak beter geschikt voor plaatselijke bouwwijzen.

Wil je meer meer weten over het gezondheidsaspect of het milieuaspect?

Milieu-impact
Gezondheidsimpact