Ons team

Alexander Mijts
Alexander Mijts

Zakelijk medewerker

Mieke Vandenbroucke
Mieke Vandenbroucke

Experte duurzaam bouwen

Stijn Brancart
Stijn Brancart

Expert circulair bouwen

Eva Heuts
Eva Heuts

Experte stedenbouw

Laurens Marysse
Laurens Marysse

Communicatieverantwoordelijke

Bruno Cassiers
Bruno Cassiers

Inhoudelijke vrijwilliger

Frank Pauwels
Frank Pauwels

Administratief vrijwilliger

Onze Raad van Bestuur

Bruno Deraedt
Bruno DeraedtVoorzitter

BAST architects & engineers

Marc Dausi
Marc DausiPenningmeester

YMP Sales bvba

Joost Callebaut
Joost CallebautSecretaris

Advocaat

Missie

De bouwsector heeft een enorme impact op onze natuurlijke omgeving en is verantwoordelijk voor een groot aandeel van de jaarlijkse CO2- en broeikasgasuitstoot. Ook de veroorzaakte afvalstroom en het gebruik van schaarse grondstoffen binnen deze sector zijn aanzienlijk. De bouwwereld is jaarlijks verantwoordelijk voor 40% van het energiegebruik en benut volgens onderzoek de helft van de materialen die wereldwijd worden ontgonnen (OVAM, 2013).
VIBE promoot bouwen en wonen met een gunstige impact op het milieu, het klimaat en de mens. Dit vanuit de achterliggende gedachte dat de huidige tradities die heersen binnen de Vlaamse en Belgische bouw- en wooncultuur anders kunnen en moeten.

Om dit doel te realiseren, verenigen we de actoren die actief zijn binnen de bouwwereld (aannemers, architecten, stedenbouwkundigen, technische bureaus, projectontwikkelaars, producenten, handelaars…), particulieren, lokale en regionale besturen, overheidsinstanties en andere belangenverenigingen die het milieu, het klimaat en de mens een warm hart toedragen. Samen met hen bouwt VIBE verder aan de toekomst van morgen.

Strategie

VIBE verzamelt, genereert en verspreidt informatie over een gezonde en milieuverantwoorde gebouwde omgeving. De organisatie functioneert als centraal kennis- en informatiepunt voor objectieve en onafhankelijke informatie over dit levendige onderwerp.

Het doelpubliek van VIBE is divers. We streven naar een onderlinge kruisbestuiving tussen de partijen die we door onze werking en visie verbinden. We stellen ons op als een forum om de duurzaamheidsbelangen en -ambities van deze actoren te behartigen.

Tot slot functioneert VIBE ook als een inspiratiebron door innovatieve bouwmethodes en woonvormen toe te lichten en gepaste adviezen te verlenen. Zodoende realiseren we op termijn gezonde en toekomstbestendige mens- en milieuvriendelijke woonkernen binnen het Belgische landschap.

Visie

In Vlaanderen omhelst de notie ‘duurzaam bouwen en wonen’ nog al te vaak ‘energiezuinig bouwen en wonen’. Dit vormt slechts een detail binnen het totaalplaatje. Uit onderzoek (Trigaux, 2017) blijkt dat voornamelijk de locatie, de woontypologie en het materiaalgebruik een doorslaggevende rol spelen. VIBE zet in op alternatieve bouw- en woonvormen die een gunstige invloed uitoefenen op het milieu en het klimaat. Zo realiseren we een alternatieve state of mind in België.

De holistische aanpak die VIBE verdedigt, zorgt dat we milieuverantwoord en gezond bouwen en wonen als een integraal totaalproject beschouwen. Deze benadering houdt rekening met de aspecten van ruimtegebruik, energiehuishouding, waterhuishouding en materialengebruik. De twee dimensies die deze vier componenten kenmerken, zijn milieubewustzijn en gezondheidsbewustzijn.

Ledenorganisatie

De werking van VIBE wordt ondersteund door de draagkracht van zijn leden, bouwpartners en ambassadeurs. De financiële steun van deze leden garandeert de werking van onze kennis- en koepelorganisatie. De VIBE-bouwpartners en VIBE-ambassadeurs vormen de paradepaardjes op het vlak van milieuverantwoord en gezond bouwen en wonen.

Deze veelheid aan bouwactoren engageren zich om het gedachtegoed van VIBE verder op de kaart te zetten. Als koepelorganisatie verbindt VIBE deze spelers. Bouwactoren kunnen een erkenning als bouwpartner of ambassadeur aanvragen indien ze aan de criteria voldoen die VIBE vooropstelt. VIBE waarborgt de zichtbaarheid van zijn bouwpartners en ambassadeurs. Als lobbyforum verdedigen we de belangen van ons partnernetwerk om een verschuiving te realiseren binnen het Belgische wetgevende kader. Tot slot bevorderen we als verbindingsforum de onderlinge samenwerking tussen onze leden, bouwpartners en ambassadeurs.

Onafhankelijkheid en objectiviteit

Objectieve kennisvergaring staat centraal binnen de werking van VIBE. Ondanks de gevarieerde samenwerkingen met spelers in het veld laten we ons niet binden om de belangen van één doelpubliek te behartigen. Naast actief onderzoek verzamelen we ook externe inzichten om onze eigen bevindingen te verruimen en bij te schaven. Deze kennis delen we vervolgens met onze leden, bouwpartners en ambassadeurs. De holistische aanpak die VIBE verdedigt, garandeert de onafhankelijkheid van de organisatie.

Historiek

In de tweede helft van de jaren ’70 begonnen Belgische architecten en aannemers milieuverantwoord en gezond bouwen te bestuderen. Ze richtten leesgroepen op en samen met geëngageerde handelaars trokken ze naar Duitsland om er alternatieve, milieuverantwoorde en gezonde bouwmaterialen te bestuderen. Al snel vonden ze geïnteresseerde aannemers die nieuwsgierig waren naar het werken met deze nieuwe innovatieve materialen. In 1981 stichtten deze architecten, handelaars en aannemers daarom de vzw Genootschap voor Gezond Bouwen en Wonen. Een kleinschalige organisatie die snel haar ingang zou vinden bij het grote publiek. Als pioniers introduceerden zij het duurzaamheidsthema binnen het maatschappelijke en politieke debat. Vele jaren voor termen als cradle-to-cradle, LCA’s, BREEAM, EPB en EPD’s trendy waren, wist het Genootschap de aandacht te vestigen op de impact van bouwen op gezondheid en milieu. Dit in combinatie met de uiteenlopende voordelen van natuurlijke, nagroeibare materialen. Zaken als waterbeheer, energiewinning en stedenbouw maakten integraal deel uit van het Genootschap haar thema’s. Via het kleinschalige circuit van volkshogescholen en culturele centra trachtten deze pioniers daarnaast hun methodes en inzichten bekend te maken bij gelijkgezinden. In deze periode zagen ook gezonde en milieuverantwoorde huizen, scholen, kantoorgebouwen en overheidsgebouwen het licht.

In 1996 werd het Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen, ofte VIBE, opgericht als opvolger van het Genootschap. Na een aantal opstartperikels kende VIBE in haar beginjaren een gestaag, maar zeker succes. De vormingstaak die het Instituut opnam, werd aangevuld met communicatie en intensieve netwerking. Drie jaar later verscheen het ‘VIBE-manifest’, de officiële geloofsbelijdenis waarop VIBE haar visie voor de toekomst entte. Intussen werd VIBE ook bekender bij andere milieubewegingen en de lokale als regionale overheden. Door een vrij goede projectwerking werkte het team en de bestuurders in de periode 2000-2005 verder aan de eigen inhoud. De organisatie was toen echter niet voorzien op een snelle personeelsstijging wat leidde tot een meer gerichte toekomstprojectie. Zo ontstond het ‘Beleidsplan 2005-2010: van verbreding naar verdieping’. Hierin werd de verdere inhoudelijke uitwerking van bio-ecologische thema’s verfijnd. De taakomlijning van het Instituut was zo duidelijk, maar nog steeds omvangrijk. Daarom kwam het ‘Beleidsplan 2010-2015: van verdieping naar verankering’ tot stand. De focus werd scherp gesteld op communicatie, valorisatie van de wetenschappelijke kennis, verankering in het beleid en internationale betekenisgroei. In 2015 kampte VIBE opnieuw met een interne crisis die haar werking zou tekenen. De toenmalige Raad van Bestuur verliet het schip en een crisisbestuur nam het roer over zodat het Instituut niet zou stranden.

Met de installatie van een nieuwe Raad van Bestuur en een inkrimping van het personeelsbestand stelde het VIBE-team het ‘Beleidsplan 2017-2021: VIBE 2.0’ op. Een plan dat blaakte van ambities en visie. Toch bleek dit niet haalbaar, onder meer door de structurele beperkingen en interne dynamiek van de organisatie. Na extern advies ontstond het inzicht dat er ook op structureel vlak in de organisatie zaken dienden te worden aangepakt om zo meer slagkracht te ontwikkelen. Door dit inzicht en een vruchtbare kruisbestuiving tussen de Raad van Bestuur en het team zijn drie speerpunten ontstaan. Deze pijlers vormen de basis waarop VIBE haar inhoudelijke werking de komende jaren zal stoelen. VIBE 2.0 zoals het team het destijds noemde, maakt nu plaats voor VIBE 2.1. Dezelfde positiviteit van toen kenmerkt het Instituut nog steeds, terwijl de doelstellingen en strategie worden verfijnd.