PRIVACY VERKLARING van VIBE vzw

VIBE vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat jouw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VIBE vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VIBE vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VIBE vzw
Gitschotellei 138
2600 Berchem
03/218.10.60
info@vibe.be

Waar krijgen of verzamelen wij persoonsgegevens:

Via formulieren op onze website kan je je abonneren op onze nieuwsbrieven of klant worden van VIBE vzw. Onder klanten verstaan we: de VIBE-leden, de VIBE-bouwpartners, de deelnemers aan onze evenementen en de deelnemers aan onze vormingen. In het geval dat jouw inschrijving en/of betaling voor een VIBE-evenement of VIBE-vorming verloopt via een externe partner van VIBE vzw, dan is deze partner er contractueel toe verplicht jou te vermelden dat je gegevens worden doorgegeven aan VIBE vzw.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

Jouw persoonsgegevens worden door VIBE vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten van VIBE vzw
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VIBE vzw
 • Met betrekking tot evenementen en vormingen houden wij jouw gegevens bij voor het bekomen van subsidies
 • Om documenten en publicaties aan huis te bezorgen
 • Voor de uitvoering van tevredenheidsenquêtes
 • Om je toegang te bieden tot publicaties op onze website (via een ledenlogin)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 • :
  • Naam
  • Voornaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • e-mail
  • IP-adres
  • Rijksregisternummer (Dit enkel voor effectieve leden, d.w.z. leden die stemrecht hebben aangevraagd)
  • Werkgever (Dit enkel voor personen bij wie de factuur voor het lidmaatschap moet gericht worden aan de werkgever)
  • Jouw interesse met betrekking tot onze thema’s en nieuwbrieven

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het organiseren van evenementen
 • Het aan huis bezorgen van publicaties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

VIBE vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden maximaal vijf jaar na het laatste gebruik bijgehouden. Persoonsgegevens van klanten worden zolang bijgehouden als de wet aangeeft.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens VIBE vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Je kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.vibe.be.

Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om jou te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Je kan jouw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van jouw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Om jouw privacy optimaal te verzekeren hebben we:

 • een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • het laatste octet van jouw IP-adres gemaskeerd
 • ‘gegevens delen’ uitgezet
 • geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Je kunt het gebruik Van Cookies Weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

VIBE vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.